Cyfryzacja 
i Przemysł 4.0
Małopolska

Kiedy?

Nabór wniosków prowadzony będzie
9.12.2023
do
04.04.2024 r.

Dla kogo?

O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa (MŚP) z województwa małopolskiego.

Jaki % dofinansowania?

Maksymalny poziom dofinansowania
do 80%

Ile?

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie:
200 000,00

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie:
3 000 000,00
Zapraszamy do kontaktu

Na co?

• Zakup usług doradczych na potrzeby opracowania i wdrożenia planu transformacji cyfrowej/ w kierunku Przemysłu 4.0

• Zakup nowych środków trwałych, w tym maszyn i urządzeń, sprzętu komputerowego, wspierających rozwój działalności gospodarczej w kierunku cyfryzacji i Przemysłu 4.0,

• Zakup oprogramowania, wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej w celu wprowadzenia rozwiązania cyfrowego/technologicznego do działalności przedsiębiorstwa,

• Roboty budowlane, o ile są bezpośrednio związane z instalacją maszyn i urządzeń,

• Komponent uzupełniający projektu: usługi szkoleniowe dotyczące podnoszenia kompetencji i umiejętności przedsiębiorstw niezbędnych w procesach transformacji (cross-financing).

Warto wiedzieć

• Kluczowe wymagania: Wdrożenie rozwiązań robotycznych/cyfrowych o specjalistycznym charakterze. Zwykłe oprogramowanie biurowe, księgowe, systemy operacyjne nie będą kwalifikowały się do objęcia wsparciem.

• Działania realizowane w ramach projektu muszą wynikać z planu transformacji cyfrowej/w kierunku Przemysłu 4.0. Opracowanie planu transformacji cyfrowej następuje przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

• Na etapie realizacji projektu dopuszcza się możliwość odstępstwa od działań przewidzianych w planie, pod warunkiem przedstawienia uzasadnienia, które będzie podlegać weryfikacji.

• W wyniku wdrożonej technologii cyfrowej/Przemysłu 4.0 wprowadzona zostanie zmiana w zakresie procesów biznesowych przedsiębiorstwa oraz dodatkowo może wystąpić zmiana w zakresie produktów przedsiębiorstwa.

• Premiowane będą projekty: wpisujące się w obszary regionalnych inteligentnych specjalizacji oraz z obszarów zmarginalizowanych oraz zagrożonych trwałą marginalizacją (62 gminy wskazane w SRWM 2030)

Kontakt

Paweł Baczewski

Chcesz się z nami skontaktować?
Odezwij się bezpośrednio do prezesa zarządu Fogs Sp. z o.o.

Paweł Baczewski
tel. 533 055 750
p.baczewski@fogs.pl

Fogs Sp. z o.o.
Bartosza Głowackiego 4/14
30-085 Kraków

NIP: 6772505507
REGON: 527581865

© Fogs 2024